Портфолио

Портфолио

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – МАКОТЕРМ ДООЕЛ Скопје

Од досегашните изведувачко-монтажни работи кои МАКОТЕРМ ги има реализирано на територијата на Р.Македонија, ги издвојуваме следните:

* ГРЕЕЊЕ, КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА

1. Изведба и реконструкција на комплетно греење и котларница:

– Општински суд Гостивар
– М.В.Р. Крушево
– Општински суд Крушево
– Собрание на Општина Крушево
– О.У. Никола Карев-Кочани
– Полициска станица  ВОДНО-Скопје
– О.У. Славчо Стојменски Виница
– О.У. Јосиф Јосифовски-Богданци
– Економско училиште  Св. Климент Охридски-Охрид
– ТВ ЕРА -Скопје
– О.У. Св Климент Охридски-Делчево
– Општина   Крива Паланка
– Ј.У. Дом за стари лица Киро  Крстески-Платеник-Прилеп
– Општина  Виница
– Пекара  Лозово
– М.Х.К. ЗЛЕТОВО ТОПИЛНИЦА – Велес
– Технолошки факултет -Скопје
– М.В.Р. Кичево
– М.В.Р. на Р.Македонија вила БЕЛА-Охрид
– М.В.Р. на Р.Македонија вила ЛОЗЈА-Охрид
– Хотел ПОПОВА ШАПКА
– МЕТРОПОЛ-ОЛИМПИСКО СЕЛО
– Општински суд Виница
– Касарна Куманово

2. Војна болница -Скопје

– Монтажа на високо притисен парен котел, горилник и сета потребна опрема во котларата

3. Котлара во Касарна во Охрид

– Монтажа на два нископритисни котли во котларата на касарната и комплетна реконструкција на истата

4. Агроплод Ресен

– набавка и монтажа на котел со капацитет Q= 1395-1534 kw

5. ДСУ Коста Сусинов -Радовиш

– Градежно-занатски
– Адаптација на централно греење со монтажа на котел и останата опрема
– Реконструкција на санитарни јазли

6. Млекарница “БЕЛА” Миравци

нсталирање на стерилизатор на млеко, како и комлетно топловодно греење со котларница.

7. Аеродром Петровец -НАТО Амерички Батаљон

– Вградување на центрифугални пумпи “Грундфос”

8. РЕК Осломеј – Кичево

– Испорака на норм-пумпи за покачување на притисокот

9. РЕК Битола – Битола

– Испорака и монтажа на циркулациони и норм-пумпи

10. ТЕРМОКОС – Приштина

– Испорака и монтажа на циркулациони пумпи “Грундфос”

11. Аеродром “Слатина” – Приштина (Руски Батаљон)

-Испорака и монтажа на центрифугални пумпи “Грундфос”

12. Аеродром Урошевац (НАТО Амерички Батаљон)

– Испорака и монтажа на центрифугални пумпи

13. НАТО Француски бригади

– Комплетна набавка и монтажа на резервоари, цевовод и пумпи за снабдување на гориво во базата кај месноста Равно кај Скопје.

14. НАТО Француски бригади

– Комплетна набавка и монтажа на резервоари, цевовод и пумпи и електрика во базата Стубица во Куманово

– Комплетна набавка и монтажа на резервоари, цевовод и пумпи и електрика во базата Аеродром – Скопје

15. Министерство за одбрана на Р.Македонија

– Одржување на термотехнички инсталации

– Хемиско чистење на котлите

– Сервисирање на пламениците ,пумпите,омекнувач за вода парни и електрични предгревачи за мазут и останатата опрема.

16. Трговски Центар “ ВАЉОН “ – Бит Пазар

– Изведба на комплетна инсталација за греење, внатрешен водовод и канализација и електрична инсталација внатре во  објектот.

17.  LOUIS BERGER “  ( Општина Блатец )

– Поплочување, оплеменување на простор и изработка на фонтани на градски плоштад во Општина Блатец.

18. Министерство за одбрана на РМ

– Замена на дотраен топловод помеѓу ТЕС и објект регрутен центар во кругот на Воена Болница Скопје.

– Изведување на градежни, машински и електричии работи за уредување на санитарни јазли – туш кабини на објект: Воен стадион Градски парк – Скопје

– Изведување на градежн-занатски работи, машинска и електрична
инсталација во објект бр. 43 во касарна Илинден во Скопје
– Реконструкција на кров и промена на громобранска инсталација во објект бр. 43 во касарна Илинден во Скопје

– Рамковен договор за одржување на термотехнички и високопритисни инсталации на  објекти на територија на Република Македонија.

– Рамковен договор за одржување и сервисирање на пумпи и хидротехнички инсталации на објекти на територија на Република Македонија.

19. Макпетрол Скопје

– Изведување на градежни, градежно- занатски и занатски работи за објект: Производна хала за Био-дизел во склад Илинден

– Изведување на термичка изолација на опрема и цевки на објект: Производна хала за Био-дизел во склад Илинден

– Изведување на хидротехнички инсталации за заштита од пожари на резервоарот за метанол, авто-преточувалиштето и танкваната од резервоарите за глицерол

– Изведување на цевковод за греење на резервоари и цевки за биодизел на објект: Производна хала за Био дизел во склад Илинден

– Изведување на потстаница во нова котлара и нова пумпна станица  на објект: Производна хала за Био дизел во склад Илинден

– Изведување на систем за ладење и гасење на вагон преточилиште  на објект: Производна хала за Био дизел во склад Илинден

Изведување на прстен со мобилни млазнизи околу резервоари за метанол и вагон преточилиште  на   објект: Производна хала за Био дизел во склад  Илинден

– Машинска монтажа на процесна опрема во фабрика за Биодизел во склад Илинден во Скопје

– Изведба на нов цевковод за гасење на пожар во автопреточувалната, цистерните и полнилницата на плин во склад во Миладиновци

– Комплетна изведба на систем за климатизација со сплит системи инвертер и воздушна завеса на Бензиска пумпа – Велес.

– Комплетна изведба на систем за климатизација со сплит системи инвертер и воздушна завеса на Бензиска станица бр. 148 –  Илинден.

– Изведување на градежни, градежно занатски и занатски работи и   климатизација на објект Бензиска станица бр. 148 – Илинден во Скопје.

– Ископ на бунар и изработка и поставување на бунарска инсталација во склад Миладиновци Скопје

– Реконструкција на Бензиска станица 017 – Битола со изведување на систем за климатизација и електрична инсталациа

– Изведување на градежно занатски работи (изработка на хидрантска мрежа) во склад Миладиновци – Скопје.

– Изведување на климатизација со клима уреди инвертер на објект Бензиска пумпа АМСМ

 Изведување на  цевковод за гасење и ладење на резервоарите: Р1, Р2, Р3, Р6, Р7, Р8 и Р9 во склад Илинден Скопје

– Изведување на климатизација со клима уреди инвертер на објект Бензиска пумпа Штип

– Изведување на градежни, градежно занатски работи и машинска инсталација на објект: Хотел Макпетрол во Маврово  спремање  на хотелот по хасап систем

– Изведување на климатизација и вентилација на објект: Бензиска пумпа Ѓорче Петров

– Изработка на систем за климатизација и вентилација, котлара на течно гориво, монтажа на процесна опрема на објект: Погон за производство на несмрзнувачка течност и дестилирана вода во Маџари.

– Изведување на електрична инсталација во Ех заштита на објект: Погон за производство на несмрзнувачка течност и дестилирана вода во Маџари

– Изведување на систем за климатизација и вентилација, котлара на течно гориво, подно греење, вентилација на подземен паркинг – гаражи на објект: Салон и сервис “ Хонда “ во Скопје.

– Изведување на електрична инсталација и систем за автоматско управување на објект: Салон и сервис “ Хонда “ во Скопје.

– Изведување на градежно занатски работи, вентилација и електро работи на објект: Хотел Макпетрол во Маврово

20. Министерство за образование и наука на РМ СОУ “Св. Наум Охридски “ Скопје

– Изведување на нова топлинска потстаница и комплетно радијаторско греење со радијатори производ на АЛУКАЛ Загреб.

21. Општина Илинден

– Градежна изработка и изведба на нова котларница на цврсто гориво комплет со сета опрема, инсталација на нова цевна мрежа комплет со монтажа на нови алуминиумски радијатори на објект: Детска градинка во Општина Илинден.

22. Здравствен дом Ресен

– Градежна изработка и изведба на нова котларница на цврсто гориво комплет со котел на цврсто гориво од 1000 KW и останата опрема.

23. Аутомобиле СК  Скопје

– Изведување на термотехнички инсталации ( топловодна котларница на нафта комплет со сета опрема, инсталација за радијаторско и фенкојлерско греење комплет со чилер, вентилација на подземна паркинг гаража на објект: Салон на Аутомобиле Ск во Скопје.

24. Ресторан Mc Donalds – Тетово

– Изведување на систем за климатизација и вентилација комплет со лимени канали и автоматика на објект: Ресторант “ Mc Donalds “ Тетово

25. Југоекспорт Скопје

– Изведување на внатрешен водовод и канализација, санитарии, надворешна фекална и атмосферска канализација, хидрантска мрежа и баштенски хидранти.

– Изведување на котларница на течно гориво комплет со цевна инсталација за фенкојлерско ладење и греење.

26. Државен универзитет “ Гоце Делчев “ Штип
–    Изведување на систем за климатизација, вентилација, радијаторско и фенкојлерско греење на објект: Рударски факултет Кампус 2 во Штип.
–  Изработка, монтажа на резервоари за течно гориво од 10 и 14 м3 и нивно поврзување со котлара во објект: Одмаралиште на универзитетот во Плачковица и Дисперзираниот факултет во Кавадарци.

27. Германска база на КФОР во Призрен 
– Изведување на систем за климатизација и вентилација, котлара на течно гориво со инсталација за радијаторско, фенкојлерско, калориферско и подно греење, санитарна топла вода.

– Поставување на водоводна мрежа ( од преохром цевки ) и канализациона мрежа ( од гусани цевки GLOBAL SLM ) како и саниратна техника за третман на води.

28. Компанија Х.Р.Р.М ДОО Скопје

– Изведување на инсталација и опрема за ладење, греење и вентилација (VRV систем DAIKIN ) на објект сопственост на ГРОУП 1 лоциран на Партизанска – канал во Скопје

29. Детска Градинка ” Ангел Шајче ” – Куманово

– Изведување на градежни работи за нова  котларница во градинката

30. Општина Карпош

– Изведување на нова котларница  на течно гориво комплет со подземен резервоар за нафта, поврзување на постоечката инсталација и вградување  на нови термостатски вентили комплет со термостатски глави за јавни објекти тип: HEIMIEIR на сите грејни тела во ОУ “ Братство “ на ул. Демир Трајко.

– Изведување на нова котларница на течно гориво со вградување на котли и горилници тип: VIESSMANN Германија, систем за експанзија PNEUMATEX комплет со подземен резервоар за нафта, поврзување на постоечката инсталација и вградување на нови термостатски вентили комплет со термостатски глави за јавни објекти тип: HEIMIEIR Германија на сите грејни тела во ОУ “ Лазо Трповски “

– Изведување на нова котларница на течно гориво со вградување на котли и горилници тип: VIESSMANN Германија, систем за експанзија PNEUMATEX комплет со подземен резервоар за нафта, водење на видлива цевна мрежа  и вградување на нови термостатски вентили комплет со термостатски глави за јавни објекти тип: HEIMIEIR Германија на сите грејни тела во ОУ “ Петар Поп Арсов”

– Реконструкција на дворна ограда во О.У.” Братство” – (ДСУ ” Зефљуш Марку”)

 

* ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА:

1. Калиманци Виница

– Инсталирање на цевната мрежа за водоснабдување на месното население изградба на пумпна станица и  монтажа на пумпи Грундфос

2.  ВОДОВОД Охрид – Св. Еразмо

-Инсталирање на цевната мрежа за водовод и монтажа на пумпи и автоматика од програмата на Грундфос и изградба на пумпна станица во корпорација со ЕМО Охрид.

3. КОМУНАЛЕЦ Кичево

-Реконструкција на пумпна станица и замена на хидро построение од програмата на Грундфос.

4.  с. Бање Кочани

-Изведба на инсталација за искористување на термални води

5.  с. ОРАХОВИЦА Радовиш

– Изведба и монтажа на пумпи во пумпна станица.

6. с. СТОЈАКОВО Гевгелија
-Инсталирање на цевна мрежа за водовод,и монтажа на пумпи и автоматика од програмата на Грундфос и изведба на пумпна станица во корпорација со ЈКП “Комуналец” Гевгелија.

7. ЈКП ИЛИНДЕН  Илинден – Скопје
-Изведба на објект со комплетна пумпна станица од програмата на Грундфос.

8. СКОПСКИ САЕМ  Скопје

-Реконструкција и поставување на нова инсталација за фонтана

9. СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

– Комплетна изведба на инсталација на две градски фонтани

10. Прилепска Пиварница – Прилеп

– Комплетна изведба на 6 бунари со пумпи и пумпни станици на “Грундфос”

11. СКОК – ТРЕЈД Росоман

– Комплетна изведба на 13 бунари со пумпи и пумпни станици на “Грундфос”

 

* ТРЕТМАН НА ВОДИ:

1. Систем за ОЗОНИРАЊЕ на водата за пиење-Св Николе

– Проектирање и изведба